Trải nghiệm được khi đến Mickey’s Bar & Grill

Bởi Admin

Một vị khách ghé thăm 𝗠𝗜𝗖𝗞𝗘𝗬’𝗦 𝗕𝗔𝗥 & 𝗚𝗥𝗜𝗟𝗟 chia sẻ: ” 𝑌𝑒̂𝑢 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢! 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖❤️ 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛, 𝑙𝑎̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛, 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐! 𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑀𝑟.𝑀𝑖𝑐𝑘𝑒𝑦 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔…